رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹ : با چرخ عداوت گرد گشتیم و گناهی نیست

با چرخ عداوت گرد گشتیم و گناهی نیست
زین گردش بی پایان جز میکده راهی نیست
شاگردی حقّ کردیم بدمست و خراباتی
تا روز پسین ما را جز جام گواهی نیست
پیمایش کتاب