رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۰۷ : ای که با من می پری ای ماه بی پروای من

ای که با من می پری ای ماه بی پروای من
در بدن در فکر تو، هم با تو اینجا بی بدن
ای درون جنگ ها معنای صلح راستین
ای درون صلح ها معنای جنگ تن به تن
پیمایش کتاب