رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۱۳ : قافله ی عشق به جان شماست

قافله ی عشق به جان شماست
آنچه بجویید از آن شماست
نیست برون هیچ به جز سایه ای
نور که خواهید میان شماست
پیمایش کتاب