رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۱۸ : چو بنشینی جهان گردد فراموش

چو بنشینی جهان گردد فراموش
ببندی چشم و بینی روح در نوش
به پا خیزی به راه دل به گاهی
چه باشد بعد از این؟ خاموش! خاموش!
پیمایش کتاب