رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۲۱ : ماورای خوابها منزل کنی

ماورای خوابها منزل کنی
خوب و بد واداده، دل را دل کنی
از پس دوری خوش و سیری عظیم
عاقبت بیداریَت حاصل کنی
پیمایش کتاب