رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۲۲ : ای رهرو در انتخاب راهت

ای رهرو در انتخاب راهت
مستی نشود حجاب راهت
کم نوش و همیشه نوش ای جان
در گوش کن این خطاب راهت
پیمایش کتاب