رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۲۳ : عشق یعنی فارغی، آزادگی

عشق یعنی فارغی، آزادگی
در کمال قلّگی، افتادگی
با خدا بی ترس دل آراستن
در مصاف موجها، آمادگی
پیمایش کتاب