رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۲۴ : روح رها نمی شود جز به یکی نگاه عشق

روح رها نمی شود جز به یکی نگاه عشق
یار خدا نمی شود جز به فیوض ماه عشق
هرچه که هست در جهان هیچ کن و ورا بخوان
هرچه که هست نیک تر دود شود به راه عشق
پیمایش کتاب