رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۲۶ : آنجا که سخن طراز دارد اینجاست

آنجا که سخن طراز دارد اینجاست
اوج و فلکی چو باز دارد اینجاست
با ما چو سر عروج داری نیکوست
کانجا که فلک نماز دارد اینجاست
پیمایش کتاب