رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۲۸ : پنج تن در یک تن اینجا مخفی است

پنج تن در یک تن اینجا مخفی است
آن یکی می جو که در ما مخفی است
آن یکی روح است و ما اینجا غلاف
آن یکی بی جاست در جا مخفی است
پیمایش کتاب