رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۳۳ : از خموشی جان خود را سیر کن

از خموشی جان خود را سیر کن
در سکوتی ژرف جان زنجیر کن
حرف را پای طریقت دار زن
قلب را بهر حقیقت شیر کن
پیمایش کتاب