رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۴۰ : مملکت عشق آی، جمعیّت فرد بین

مملکت عشق آی، جمعیّت فرد بین
هر که جهان خودست، نیست کسی را قرین
لیک تَکان همره اند، پیکره ی یک مه اند
سلسله ی یک شه اند، این برود آن به زین
پیمایش کتاب