رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۴۸ : عشق رها کرد از این خانه ی بن بست مرا

عشق رها کرد از این خانه ی بن بست مرا
کشت از این دست و بقا داد از آن دست مرا
رستم از این آدمی و زانسوی دیوار فلک
آمدم و گفتم و رقصیدم و این است مرا
پیمایش کتاب