رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۵ : گر لباس عاریت خواهی بیا این مال توست

گر لباس عاریت خواهی بیا این مال توست
کاین جهان عاریت شایسته ی احوال توست
خانه ام هفت آسمان و جامه ام شولای دل
هر چه می ماند سند زن گر همه آمال توست
پیمایش کتاب