رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۵۰ : دل مستان هوا در دو جهان زنجیر است

دل مستان هوا در دو جهان زنجیر است
رهروی هر دو جهان کولبر تعزیر است
بفکن دست طلب تا نشوی مست هوا
رهروی روح شو که هر دو جهانش زیر است
پیمایش کتاب