رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۵۱ : عشق به آن لفظ که خوانی خوش است

عشق به آن لفظ که خوانی خوش است
زان ره و زان شیوه که دانی خوش است
آن چه تو خواهی به عوالم رواست
آن چه بگویی و برانی خوش است
پیمایش کتاب