رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۵۴ : یک دو تن سالک چو خوش بیدار شد

یک دو تن سالک چو خوش بیدار شد
عالم و آدم همه در کار شد
صد هزاران بی تو از یک کمترند
یک چو در تو خاست پس بسیار شد
پیمایش کتاب