رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۵۶ : از هر چه که ممکن شد بالا تو بخیز ای دل

از هر چه که ممکن شد بالا تو بخیز ای دل
بتها همه ویران کن، با خود بستیز ای دل
از خویش برون مستیز، دشمن به تو پنهانست
این دشمن صوفی وش از خویش بریز ای دل
پیمایش کتاب