رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۶۴ : عشق، فراخاستن از حدّ خویش

عشق، فراخاستن از حدّ خویش
پر زدن و رد شدن از سدّ خویش
روح تویی، ذرّه ی دیگر مجو
آنِ خودی، بر شو پی ردّ خویش
پیمایش کتاب