رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۶۵ : روال این است و آن کن ای دل من

روال این است و آن کن ای دل من
چنین اند و چنان کن ای دل من
هواخواهی تن سودی نبخشد
هوای روح و جان کن ای دل من
پیمایش کتاب