رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۷۱ : جان ما از نو طرب آلود شد

جان ما از نو طرب آلود شد
عاقلی مرد و فضایل دود شد
عاشقی آمد فضای جان گرفت
ماورای خیر و شر این سود شد
پیمایش کتاب