رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۷۲ : بشنو ندای بازگشت

بشنو ندای بازگشت
فارغ شو از این چار و هشت
در چرخ چرخیدی هزار
حالی برو آن سوی دشت
پیمایش کتاب