رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۸۶ : دل آزاد و روان شاد و جهان داد

دل آزاد و روان شاد و جهان داد
همه ویرانگان امروز آباد
ز سیم عقل و بند نقل خیزید
که هر چه خیر و شر، بر باد! بر باد!
پیمایش کتاب