رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۸۸ : مستقر در ماه شو، در راه شو

مستقر در ماه شو، در راه شو
پیچ و تابان همچو دود آه شو
درد را طاقت بیار و مرد باش
بر چنین آتش‌وشی چون کاه شو
پیمایش کتاب