رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۹۱ : چه سانی خوابدیده؟ نزد یاری؟

چه سانی خوابدیده؟ نزد یاری؟
و یا نزد رفیقان غباری؟
تو یا با این سری یا با دل یار
که یعنی یا نزاری یا به کاری
پیمایش کتاب