رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۹۴ : از آتش تو رنگ خوش

از آتش تو رنگ خوش
هم شیشه خوش هم سنگ خوش
گر صلح باشد صلح خوش
گر جنگ باشد جنگ خوش
پیمایش کتاب