رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۲۱۰ : این چنین خواب که در طالع چشمان شماست

این چنین خواب که در طالع چشمان شماست
عاقبت دست من و چاک گریبان شماست
شیعه ی جام به هر جرعه دو خورشید زند
این چنین مست شدن آن سوی ایمان شماست
باده ی لطف به هر کس نه به یکسان بدهند
گفت استاد کهن نیز به قرآن شماست
هندوی جاعل! از این مهلکه جان درنبری
حرف حقّ هیچ نه به ساحت ویران شماست
حرف بسیار حکایت کند از فقر درون
خمشی آیت عشق و زر پنهان شماست
حلمی ار نکته بر ابلیس کند خرده مگیر
واصل حلقه ی معراج به ایران شماست
پیمایش کتاب