رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۲۱۹ : در خانقهان روح برخاسته‌ایم

در خانقهان روح برخاسته‌ایم
آری به جهان روح برخاسته‌ایم
آن هیچکسان عقل بگریخته‌اند
ما پادشهان روح برخاسته‌ایم
پنهانیِ ما کسی به پیدا نگرفت
سربسته به جان روح برخاسته‌ایم
از معبد پنهان سویتان تاخته‌ایم
ما عقل‌کُشان روح برخاسته‌ایم
پیغمبر صبحیم و هواخواه شبان
در خواب به خوان روح برخاسته‌ایم
مشهورتر از طریق بی‌نامی نیست
حلمی به نشان روح برخاسته‌ایم
پیمایش کتاب