رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۲۵۱ : این کدامین عهد و ایّام است؟

این کدامین عهد و ایّام است؟
این که دیده ام چه فرجام است؟
آدمی که سرور عوالم بود
بنده ی نام و بند اندام است
آن همه لاف عقل پاک و سلیم
دیدی آخر به فتح اجرام است
حلقه ها حلقه ها وهم و فریب
گردن انداز خلق خودکام است
گوش کن، گویمت به فتوی عشق:
حاجیا این نه جای احرام است
مگر ادّعای هندویان بزند
رأی بنده ای که در پی جام است
حلمیا خوابگاه باده بیا
در چنین جهان نه آرام است
پیمایش کتاب