رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۲۷۲ : باز آمد موعد و روز غزل

باز آمد موعد و روز غزل
بشنو آواز دل افروز غزل
باز هم دور دگر پیمود جان
منتشر شد در جهان سوز غزل
صحبت دیروز در دیروز بود
حال بشنو حرف امروز غزل
قرن هایی پر ز دود و آه و اشک
رفت تا برگشت نوروز غزل
صحبت روح است و از نو فاش شد
رخشش خورشید پیروز غزل
درس های جان فزا حلمی بگو
از زبان شعله آموز غزل
پیمایش کتاب