رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۲۷۶ : نرخ ها گر برون گران شده است

نرخ ها گر برون گران شده است
ابتدا در درون چنان شده است
باز کن پیرهن و مقصّر بین
در درون تو نهان شده است
تو به خود رحم چون نمی کردی
حال ظلم تو عیان شده است
خواب هات خواب های ظلمانی
هر چه لعن کردی همان شده است
چون اشارت به این و آن کردی؟
این و آن از تو این و آن شده است
کو کجا گوش که پند بنیوشد
خلقتی برده ی زبان شده است
حلمی از راه چشم بیرون شد
سوی خلق آسمان شده است
پیمایش کتاب