رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۳۸۹ : اساطیر از تو بال و پر گرفتند

اساطیر از تو بال و پر گرفتند
سلحشوران ز تو گوهر گرفتند
چه بی دردان ز تو خاموش گشتند
چه بی باکان ز تو محشر گرفتند
تمام راه های آفتابی
ز نام پاک تو معبر گرفتند
تمام شهرهای آسمانی
ز چشم ماه تو اختر گرفتند
خبرچینان ز تو کامی ندارند
خطربازان ز تو منبر گرفتند
شهان غیرت و خون دیده از عشق
ز سربازان تو باور گرفتند
چه حشمت ها ز تو بیدار گشتند
چه کوچک ها ز تو آذر گرفتند
تمام سبز ما را بار از توست
ز تو برگان دل دفتر گرفتند
چو حلمی در بهشت رشت رقصید
پری رویان تو خاور گرفتند
پیمایش کتاب