رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۴۰۶ : شطح با ما نیست اینجا عشق هست

شطح با ما نیست، اینجا عشق هست
 خرق عادت کفر و با ما عشق هست
دل سراپای وجودش راستی‌ست
 راستی دیدی که ما را عشق هست
بی‌خطایی نیست در کار سلوک
 چون خطا را هم سراپا عشق هست
بیخطاپندار را آفات برد
 این کمالات خطا با عشق هست
سر زدیم از خویش و افتادیم باز
 بعد از این هم رو به بالا عشق هست
کمتر از ما در همه عالم که بود؟
 گفت خورشید سجایا: عشق هست!
ای عجب زین شمع خودسوز کمال
 آه چشمانش دو دریا عشق هست
رفت روزی دیگر از تقویم عشق
 گفت حلمی باز فردا عشق هست
پیمایش کتاب