رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۴۱۴ : هست از تدبیر و هم دلواپسی

هست از تدبیر و هم دلواپسی
کار دل بیرون و دل دارد کسی؟
کس ندیدم اهل حقّ در این زمان
دم زنان از کار حقّ امّا بسی
دم زنان از عقلک هرجا نشین
دیده ام بسیار و نی یک مخلصی
خسته شد چشمانمان از بس که دید
غمزه ی روحانیون مجلسی
کار ما لیکن بشد پرواز روح
تا رهایی از جهان اشعثی
تا بگیرد آتش جانهای پاک
عاقبت در خرقه ی خار و خسی
گرچه حلمی از زمان بیرون نشست
چشم ها دارد به جان اطلسی
پیمایش کتاب