رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۴۲۸ : شرک یعنی جستن تایید خلق

شرک یعنی جستن تایید خلق
خودفروشی در پی تقلید خلق
حقّ فرو بگذاشتن در صد حجاب
خود فرا بردن به صحن دید خلق
شرک یعنی در ظواهر باختن
خودنماییدن پی توحید خلق
حرف حقّ هم بی نصیب از شرک نیست
قاریان بین در پی تمجید خلق
آدمی خربنده ی صد هدیه هاست
خوش بمیرد بر سر تمهید خلق
گفت حلمی نور حقّ در پرده هاست
باز گوید ابلهی خورشید خلق
پیمایش کتاب