رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۴۳۵ : کبرها را دیده ای در خوارها؟

کبرها را دیده ای در خوارها؟
چون درون خوابها پندارها
شارحان گمره اغیارخوش
شارعان دلبر انظارها
پندها را گوش باید دوستان
تا نگردیم این چنین بیمارها
رسم ما اینست باید دور بود
از روان مرده ی بیزارها
راه ما اینست باید کار کرد
بهر گُل ها نی که بهر خارها
خارها باید کشید و کور گشت
در جهان خفته ی الوارها
حلمی از راه نهان در کار شو
تا عیان گردد عیار یارها
پیمایش کتاب