رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۴۳۶ : یک گروهی خائن اند و یک گروهی ابله اند

یک گروهی خائن اند و یک گروهی ابله اند
مذهب و لامذهب هر دو در نهایات چه اند
یک گروهی زاهدان خودپرست روسیاه
یک گروهی کودنان این شه اند و آن شه اند
یک گروهی خائفان، زارنده ی ابلیس-خوش
ره نمایند از خدا حال آنکه خود بس گمره اند
یک گروهی رهروان راه بی انجام چپ
یک گروهی راستکاران سوی خلقان می جهند
باز امّا عشق تنها در میان سازهاست
باز هم تنها ز خود گمگشتگان سوی مه اند
عاشقان اینجا و عالم فارغ از افسونشان
عاشقان، گمچهرگان حقّ نمای الله اند
حلمی از این سو و آن سو خدمت آن ماه کرد
خواندگان هر دو سو ای عشق سویت در ره اند
پیمایش کتاب