رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۴۶۳ : ای فتنه انگیز تفرقه کار

ای فتنه انگیز تفرقه کار
باده ی تفریق بیار بیار
عقل و عشق را بر آتش زن
عشق بمانَد و عقل بسوزد زار
عاقلان بمیرند به گور فلک
عاشقان بمانند تا ابد به قرار
عاقلان منافقان رهند
صد هزارشان به فدای نگار
عاشقان مقرّبان شهند
هر که شان هزار جان به نثار
عقل و عشق را وصال نبُوَد
عشق باز است و عقل چون سگ هار
رسم عاشقی یکی جویی ست
ای رفیقان یکی شوید این بار
عزم کار عشق باید کرد
بر عقاب روح یکّه سوار
حلمی از آتش برین بسرود
نیست دوزخ بلکه آتش یار
پیمایش کتاب