رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۴۶۹ : سوی من گرفت جانی، سر وقت بی زمانی

سوی من گرفت جانی، سر وقت بی زمانی
به زبان مستتر گفت که خدا نگاهدارت
به خروج ناگهانی، سر خان بیکرانی
به حروف معتبر گفت که خدا نگاهدارت
به دو چشم لامکانی، به کلام آسمانی
به لبان شعله ور گفت که خدا نگاهدارت
به سواد بی نشانی، به سرود نیستانی
به طریق بی نظر گفت که خدا نگاهدارت
سر خون فشاندنم بود، سوی خانه راندنم بود
به صغیرِ دربدر گفت که خدا نگاهدارت
زدمش که جاودانی، تو خوشی و آنِ آنی
به دمی پر از شکر گفت که خدا نگاهدارت
"طلبی عظیم دارم، بُکُشی نه بیم دارم"
به حواله ی خطر گفت که خدا نگاهدارت
"نظر خدای بنما، نه نظر، خدای بنما"
به دو ضرب پرده در گفت که خدا نگاهدارت
"منما به خسته حِلمی، بِکِش و به کار مندیش"
به دو چشم شور و شر گفت که خدا نگاهدارت
پیمایش کتاب