رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۵۶ : ای گوش! رند شو! صوتی بر آمده

ای گوش! رند شو! صوتی بر آمده
بشنو نوای تیز! دُوری سر آمده
از گام و برکت اکسیر جام نو
صد جم زیارت این گوهر آمده
آخر ز گردش این جام باستان
جانان‌خداوشی بر منبر آمده
بر تکیه داده چشم، بر گوشه داده دل
این جان تازه‌ای کز محشر آمده
درویش! راست کن آن نون انزوا!
لالای رستخیز از مصدر آمده
ای دل! برون! برون! زان کنج بی نوا
دلدار بخت نو خنیاگر آمده 
جانی نو و دلی وینک زمان نو
آنی نو از دل این لشکر آمده
ساحل که دور بود از طالعش افق
اینک به صد افق از محضر آمده
جان چیست؟ نام نو، جانان چه؟ جام نو
آن باده‌ی کهن هم نوتر آمده
حلمی! بهوش باش! حالی که ماه نو
در جلوه‌ای دگر بر منظر آمده
پیمایش کتاب