رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۶۲۱ : چون ذرّه‌ی شادمانه گشتم

چون ذرّه‌ی شادمانه گشتم
 بر جان و جهان کمانه گشتم
مُلهم ز خودی ز خود پریده
 از خویش بر آستانه گشتم
بی‌خویشتنی به حق رسیده
 ساقیِ میِ مغانه گشتم
نی باده که روحِ جان کشیدم
 مستانه به رزمخانه گشتم
در رزم سبوی بزم دیدم
 بالا زدمش فسانه گشتم
آتش شدم و به خواب حلمی
 تعبیرِ خوشِ شبانه گشتم
پیمایش کتاب