رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۰۱ : انضباط، می‌آفریند...

انضباط، می‌آفریند.
انضباط عشق، خلقت به پا می‌کند.

بیدار می‌شوم،
نگاه می‌کنم؛
ساعت، صفر است.
وقت آفرینش.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب