رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۴ : بمیرد هر کس برای ذرّه‌ای...

بمیرد هر کس برای ذرّه‌ای از خلق به پیش حق می‌زارد.
حق برای حق. خلق چه کس است؟
عارف به دار خوش‌تر چون حق به حلق می‌بازد.
عارف هوا، به دار خوش‌تر.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب