رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۶ : عشق چنین نیست که بنشینی و...

 عشق چنین نیست که بنشینی و مجیزش گویی. عشق چنین نیست که انتظارش کشی تا در حقّت لطفی کند و تو را به خویش کشد. عشق چنین هرزگی‌ها نمی‌شناسد، چنین حرص و هوس‌ها نمی‌داند. عشق چنین است که برخیزی و کارش کنی.

تو عشق را قمار نمی‌کنی،
عشق تو را قمار کرده است.   
این بازی اوست.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب