رفتن به محتوای اصلی

شماره ۲ : در تمام رنج‌ها دوام آورده‌ام...

در تمام رنج‌ها دوام آورده‌ام
دوام خواهم آورد،
در تمام دردها.

چرا که هنر خود بودن را می‌دانم.

چرا که می‌دانم هر بار

چگونه سر برآورم و بگویم:

گور پدر سنّت‌ها!

گور پدر آیین‌ها!

گور پدر عزا و ادا!

گور پدر سال‌های نو!

و همه حال‌های هوا!


در تمام ایّام و ادوار دوام آورده‌ام،

چرا که می‌دانستم کیستم؛

من روحم،

ذرّه‌ی خدا.

و هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تواند

از آن خویش در آوردم.


این بار به صدای رسا

فریاد می‌دارم

تا ابد تا همیشه:

گور پدر عزا و ادا!

گور پدر سال‌های نو!

گور پدر قدیم و جدید!


گور پدر دنیا!

من از آن توام.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب