رفتن به محتوای اصلی

شماره ۲۶ : آیا این عشق مرا هرگز رها...

 آیا این عشق مرا هرگز رها می‌کند؟ نه مرا رها نمی‌کند. می‌گذارد تا آزادی را تا به تمامی بزی‌ام. می‌گذارد تا خود را پوچ کنم در هر دو دست - دست عقل و دست عشق - و تنها دیگران را ببینم و تنها تو را در دیگران ببینم، و عشوه‌های تو را در پیچ‌و‌تاب‌های دیگران.

این عشق مرا رها نمی‌کند. می‌نوشم رها کند، وصل دگر می‌بخشد. هوشیاری پیشه می‌کنم رها کند، وصل دیگر می‌بخشد. تقوا پیشه می‌کنم، وصل دگر می‌بخشد. توبه می‌شکنم رها کند، وصل دگر می‌بخشد.

 من این وصل‌ها چگونه قدر بدانم؟
 من این عشق‌ها چگونه سپاس گویم؟
 من اینها را هیچ نمی‌دانم.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب