رفتن به محتوای اصلی

شماره ۳۹ : چه کوچک می‌باید بود که...

 چه کوچک می‌باید بود که بر تخت سترگ قدرت جا شد، و چه بزرگ که بر سر سوزن عشق.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب