رفتن به محتوای اصلی

شماره ۴ : تمام خرابی‌ها و رنج‌ها را...

 تمام خرابی‌ها و رنج‌ها را به نام تو و برای تو تاب‌آوردن، ورنه این جهان و خلایقش که به یک تف هم نمی‌ارزند. تمام این‌ها را برای تو تاب‌آوردن.

از ما برآوردن، و از ایشان فروریختن. از ما برآوردن و از ایشان باز فروریختن.
برآوردن و هرگزا هرگزا هراگزا از برآوردن دست‌نکشیدن، و ایشان را از فروریختن. هر کس به طبع خویش.

تنها تو، به نام تو، برای تو.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب