رفتن به محتوای اصلی

شماره ۵۱ : بالا بود، نه در مقام دل...

 بالا بود، نه در مقام دل، که در مقام جاه. به دیگران به دیده‌ی حقارت می‌نگریست. جز خود و دوستدارانش نمی‌دید. سر نگون می‌کرد به کوچکی. دل نمی‌افراشت به عظمت، به فروتنی.

پایین بودم، نه در مقام دل، که در مقام جاه. بر او و پیرامونش برابر نگریستم: هیچ ندیدم! تاج افتاد و تخت فروپاشید.  

سر نگون نکردم به کوچکی؛
دل برافراشتم به عظمت، به فروتنی.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب