رفتن به محتوای اصلی

شماره ۵۴ : هیچ نمی‌دانم چگونه این...

هیچ نمی‌دانم چگونه این عظمت پیش رو پیموده خواهد شد.

چگونه می‌توان در برابر فروتنی سر کشید،
مگر آنکه بسیار دریده بود.

چگونه می‌توان به آفتاب پشت کرد،
مگر آنکه بسیار تاریک بود.
بسیارتاریکی فرو خواهد ریخت،
و بسیارروشنی بر خواهد خاست.

هیچ نمی‌دانم
این عظمت پیش رو
چگونه پیموده خواهد شد.

هیچ نمی‌دانم
این عظمت پیش رو
چگونه پیموده خواهد شد.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب